ใครใช้ธนาคารออมสินเช็กด่วน ออมสินให้ยืม 3 หมื่น เงื่อนไขง่ายมาก

ธนาคารออกมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคาประชาชนส่งดีมีเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปัจจุบันต้องมีอาชีพอิสระ โดยผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้จะต้องเป็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับคำเชิญผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น ส่วนเงื่อนไข และรายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติ คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ชำระหนี้ดี ที่ธนาคารคัดเลือก

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ณ วันยื่นขอสินเชื่ออายุไม่เกิน 67 ปีบริบูรณ์

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ยืม

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้ หรือ รูปภาพสถานที่ประกอบอาชีพโดยผู้กู้ปรากฏอยู่ในรูปภาพด้วย

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่ไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 16.20 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา บวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

ช่องทางการให้บริการสินเชื่อ

ลูกค้าติดต่อยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขา หรือ ช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด