อัปเดตฐานเงินเดือนข้าราชการล่าสุด แต่ละระดับ ได้ค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่

เรียกได้ว่าในประเทศไทยของเรานั้น งานสายราชการ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง และเป็นสายอาชีพที่หลาย ๆ คนอยากที่จะเข้าไปทำงาน ซึ่งระบบเงินเดือนของข้าราชการก็มีความแตกต่างกับเอกชนพอสมควร ซึ่งแต่ละระดับของสายงานข้าราชการนั้น จะได้เงินตอบแทนในแต่ละเดือนเท่าไหร่บ้าง ไปดูกันเลย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินในอัตราที่กำหนดไว้ ตามคุณวุฒิที่บรรจุแต่งตั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ 34 คุณวุฒิ ประกอบด้วยคุณวุฒิหลัก เช่น

- ปริญญาเอกบรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 21,000 - 23,100 บาท

- ปริญญาโทบรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท

- ปริญญาตรีบรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

(ปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 - 17,380 บาท)

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพบรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ระบุเงินเดือนข้าราชการในแต่ละระดับ ดังนี้

เงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร

- ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 24,400 บาท

ระดับสูง : 29,980 บาท

- ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 51,140 บาท

ระดับสูง : 56,380 บาท

- ขั้นสูง

ระดับต้น : 74,320 บาท

ระดับสูง : 76,800 บาท

เงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

- ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 19,860 บาท

ระดับสูง : 24,400 บาท

- ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 26,660 บาท

ระดับสูง : 32,850 บาท

- ขั้นสูง

ระดับต้น : 59,500 บาท

ระดับสูง : 70,360 บาท

เงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ

- ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท

ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท

ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท

ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท

ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

- ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท

ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท

ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท

ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท

ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

- ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท

ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท

ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท

ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท

ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

เงินเดือนตำแหน่งประเภททั่วไป

- ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท

ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท

ระดับอาวุโส : 15,410 บาท

ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

- ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท

ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท

ระดับอาวุโส : 54,820 บาท

ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท