เกิดอะไรขึ้น ประธาน-บอร์ดบริษัทดังระดับประเทศ ยกทีมลาออก

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1.พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2.นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3.นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

4.นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

5.นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

โดยบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดำเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไป

ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการจำนวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบัดนี้บริษัทได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.แต่งตั้งนางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยุทธพงศ์ มา โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2.แต่งตั้งนายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3.แต่งตั้งนายสรรดิลก จันทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดดังนี้

1.นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.นายสุนทรสิงห์ วิทยปียานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.นายสรรดิลก จันทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.นางพิสมัย ลิขิตอำนวย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ

8.นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการ

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออกดังกล่าว บริษัทยังคงมีจำนวนกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ หากจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจสรรหากรรมการเพิ่มเติมเพื่อแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก โดยบริษัทจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป